با مــــــــدادم درد میــــــکشم

او بــــــــــه من درد میـکشاند

آنـــــــــــها دردم مـــــــــیدهند

شــــــــــــــبها درد میــــــخورم

و خـــــــــــدا دردم را میـــداند

این اســــــت صرف صــیغه ی

زندگی" مـــــــن "

+ نوشته شده در پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:57 توسط alireza |عمـــــــر پــــــدرانمان گـــــذشت

در راهـــــــــی که تـــــو و مــــن

آیـــفون به دســــــــت سِـــلفی

از خــــــــــــــــود بگـــــــــــــیریم

و عمــــــــــر مــــــادرم که یا در

آشـــــــــــپزخانه بـــــــــود یا بر

بالیــــن مادرش با گـــونه های

♥خیـــــــــــــس♥

"نتـــــــــــــرس"

ایــــــن منو تو هــــمان والدین

فـــــردا هســــتیم

بــــکوش کـه تا آن روز چـــــند

صـــباحی باقـــــــــــی نمــــانده

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 23:30 توسط alireza |با دخــتــری ازدواج میـــکنی کـــه

نـــمیدانی گذشـــته اش چــیست

و دخــــتری را تــــــــــــرک میکنی

که گـــــــذشته ات را با او بـــودی

کدامــــــــــین عــقل است که این

را قبـــــــــــول میـــــــــــکند؟؟؟!!

پس...

اگر با مــعشوقه ات ازدواج نکردی

یقیـن بدان تو با معشوقه مرد دیگر

ازدواج کــــــــردی...

+ نوشته شده در شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:8 توسط alireza |عــــزیــــزم

ایــــــنیــــــکه تو میــــــــــکنی

اســـــــــمـش : زنــــــــدگیـــه

امـــــا اونی که ما میــــــــکنیم

تــــــــــلـاش واســـــه نمــردنه

شـــــــاید من بتـونم زندگی کنم

اما تــــو نمیــــتونی تــلاش کنی

پس  "فـــــــعلا"

+ نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳ساعت 14:27 توسط alireza |از یــــک جــــــوان کــــه

 

انـــــگیـــزه اش رفتـــــه

 

امیــــــــدش پـــــــــــوچ

 

دســـــــتانش خـــــالی

 

روحـــــــــــش زخــــمی

 

آرزوهـــــــــایش بر بـــاد

 

شــــــده...

 

انتظـــار شـکوفا شـدن

 

نـــــــــــــداشته بــــاش

 

همینــــــکه کنار خیـابان

 

نـــــــمیرد کافـــــــیست

+ نوشته شده در سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 23:24 توسط alireza |خوشــی ها از خــانواده رفته

 

محــــبت دارد کــــوچ میــکند

 

کــــــــــمرها شکــــــسته و

 

دل ها روســــپــیگری میـکنند

 

یکــــــی ماند امیــــد به خــدا

 

کـه آن هــــــــم بــــــــــــرود

 

جـــــــهنم بر ما واجب میشود

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۳ساعت 12:29 توسط alireza |میگـــــــــی عاشــــــــــق شدم

 

میگـــــــــم صبــــــــــــــــــــر کن

 

میگــــــــــی دوســـــــــتش دارم

 

میــــــگم دندون رو جیــــــگر بزار

 

میگـــــــی ردم کنه داغون میشم

 

میگــــــــــم محکـــــــــمتر میشی

 

همه چی دوس داشـــــــتن نیس

 

عـــــــزیزم تو بایــــــد یاد بـــگیری 

 

فـــــــــــــــــــرق محـــــــــــــبت با 

 

"  اختلال هـــــــــــــــــورمونی" رو

 

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۳ساعت 23:56 توسط alireza |گـــفـــــــــتی:

 

تـو مـرد مــنی

 

بهتـــرینم تویی

 

عاشـــق ذاتتم

 

و هزار تا هوس

 

دیـــــگر...

 

و مـــــــــــــــن در تــــمام

 

این مـــــــــدت

 

خجالــــــــــــــــت کشیدم

 

بهــــت بگم که عـــزیزم

 

اینا هـــمش

 

"خـــــــطای چشـــــــم"

 

هست نه احــــساس!!

+ نوشته شده در یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 20:39 توسط alireza |شـــــــــب که می شـــــود

 

شــــروع می شــود

 

ای " کــــاش " های مــن

 

+ نوشته شده در دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 0:27 توسط alireza |یک حـــــس گَــــــــند

 

که وقتــــــی به آن میــــرسی

 

می شوی " خــــــستــــــه "

 

حســــــی به نــــام...

 

(( دیگــــــــر هیچ چیـــــــز نمیــــــــچسبد ))

+ نوشته شده در سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ساعت 20:34 توسط alireza |حتی اگر نامرد ترین نامرد زمین هم باشم


یا اگــــر گناه کارتـــــرین مرد لات صـفت...


به دستـــــان تــــو خیـــــانت نکـــــــــــردم


جوانیـــــــــــــــــــــــــــــم را به پایت ریختم


آیا لایق یک تبـــــریک خشــــــــک و خــالی


هـــم نبودم که بگـویی: روزت مبارک.؟؟.!!!.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 22:37 توسط alireza |
رابــــــطه ایجــــــاد کـــــن


ولـــــی وارد رابطه کسی


نشــــــــــــــو


حــــــتی حـــــــــیوانات هم


با زوج هـــــــــای همدیـــگر


کــــــــــــــاری نـــــــــــــدارد


برچسب‌ها: ناموس, غیرت, ممنوع
+ نوشته شده در سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 10:51 توسط alireza |
فـــــــدای چـــــشمان تـــــو


نتـــــرس


روزی میــــــرسد کــــه یــک


مـــــلافه ی ســـــــفید پایان


میدهـــــــد به خنـــــده هایم


به بغـــــــضهایم


به شیطنت هایم


و آن روز با دیدن ســنگ قبرم


گلویـــــــت خواهـــــد گرفت


مـــیدانم با همان صدای گرفته خواهی


گــــــــفت: دیــــــوانه،دلــــــم برای آن


فحش ها،مسخره بازی هات تنگ شده


پاشــــــو خواهشا...


ولی...


نترس.به همین زودی ها خواهـم رفت!برچسب‌ها: ملافه, میروم آخر
+ نوشته شده در پنجشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 15:19 توسط alireza |با تمـــــام احســـاس برایت نوشتم


گـــــــــــریه کردم


عصـــــــبی شدم


مچــــــــــاله کردم


خــــاک بر سر این دلنــــــوشته ها


که عـــرضه ندارند حتـی احساست


را کــــــــمی جریــــــــــحه دار کنند

+ نوشته شده در شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳ساعت 16:50 توسط alireza |بــــرای مــــن قـــــیافــــه ی آدم

 

هـــــای با شــــــخصــــــــــیت را

 

نگـــــــــــــــــــــیر

 

کـــــــــــوه غم هــــــم که باشی

 

بـــــرای من عــــــــــددی نیستی

 

اگــــــر مـــــــایلی، کفــــش هایم

 

را بپــــــوش...

 

راه هــــــــــــای مـــــــرا قــدم بزن

 

وقـــــــتی ســـــمّ غــــم در خونت

 

جــــــــاری شــــــد، آنوقــــت شاید

 

بفـــــهمی چرا "محــــــــــــــکـوم"

 

اینقــــــدر میـــــــان جمـــع میخندد

 

 

 

+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 0:44 توسط alireza |
با ژســــت مخصــــوص خـــودت


از مـــــــــــــــــن پرســـــــیدی


که چنـــــــــد ســــــــــال دارم


در جوابــــــــــــت گــــــفتم که


اگـــــر روزهای تکـــراری زندگیم


را کنــــــــــــار بگــــــــــــــذاری


کــــودکــــــــی بیـش نیستــــم

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۳ساعت 13:50 توسط alireza |
پـــــــدر و مــــــــــــادر...


ایـــن دو فرشـــــــــته ی


وســــوســـــــه شــــده


پرســـــــتارانـــــی کــــه


فقــــــــط فکــــرشـــــان


پیـــــش جســـــم توست


روحشــــــــــان هـــــم از


روح تـــــو خبـــــر نــــدارد

+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 13:56 توسط alireza |در کودکــــــی دعا کـــــــردم


دوچـــــرخه داشتــــه باشـم


بزرگـــــــــ کـــه شـــــــــــدم


دوچـــــــــــرخه ای را دزدیـدم


 و دعا کـــــــردم که خــــــــدا


گنــــــــــاهانم را ببخـــشــد!!!

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۲ساعت 12:26 توسط alireza | 

اینـــــــــجا بچـــــه هارا دار میـــــزنند به جـــــــــرم

 

اینـــــــــکه مســــــــلـــمان بدنیــــــــــا آمده انــد..

 

و مـــــــا هــــــــم اینــــــــــجا برای دو رکـــــــــــعت

 

نمــــــــــاز شـــــــــــــــکسته جـــــــــان به عزراییل

 

میــــــــــدهیم...

 
" میانمار"

برچسب‌ها: میانمار
+ نوشته شده در سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ساعت 22:46 توسط alireza | 

اگر با زور کسی را مجبور کنی

 

میشود " ساپورت "

 

ولی اگر آزادش بگذاری

 

میشود این
"لا اکراه فی الدین"
+ نوشته شده در جمعه شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 0:40 توسط alireza |عــــزیـــــزانم...


این قدر به من نـــــگویید خشن!


به من نگویید بی عاطـــــــــــفه!


من بچــــــــــه بـــــار نیامده ام...


من آهنــــــــنگرم...


در زندگیـــــــــــــــم قانون دارم...


در زندگــــــــیم دو تا زن هست...


اولــی مادرم و دیگری همسرم...


برای بقیـــــــــه فقط حرمت دارم


نه چـــــیز دیگر...


من عــــــــادی ولی خاصــــــــّم


وســــــــلام...

+ نوشته شده در جمعه نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 0:7 توسط alireza |به من نگاه کن...


آری به من!


گفت چقدر پیر شده ای...


گفتم آری...


موهایم همرنگ دندان های تیزت شده...


گفتی جبران میکنم...


گفتم کدام را؟؟؟ عمر رفته را یا


آرزو های سوخته را؟؟


جوانییم حرامت باد!!!

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۲ساعت 11:5 توسط alireza |ملت من ملتی عقده ای هستند...


از بس مورد توجه قرار نگرفته اند


بیمار شده اند...


این روز ها همه خود را به موش


مردگی زده اند!!!


هر کس خود را داغونتر نشان


دهد برنده است...


وای بر...


برچسب‌ها: ملت من, مردم عقده ای
+ نوشته شده در چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ساعت 19:18 توسط alireza |طناب را دور گردنم انداختند...


گفتند:آرزویت چیست؟؟


گفتم دیدن عشقم!


گفتند: خسته است...


شب تا صبح برایت طناب


بافته!!!

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:15 توسط alireza |"هوس"

 

این واژه ی آشنا...

 

بخاطر کمی لذت ببین

 

چه میکنند آدمها...

 

این همان فرزندی است

 

که قرار بود از عالم ذر

 

به کمال یا قرب الهی برسد

 

اما ببین سرنوشتش را

 "سوره ممتحنه آیه 12"

 


برچسب‌ها: هوس, جنین, لذت
+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:52 توسط alireza |


ساکن - رستوران - لیموزین - معماری - گیره | گل کوچیک