درکم کن بی انصاف

جدایی,حسرت,غم,عشق,گریه,خدا,مرگ,انتظار,.....

روسپیگری انسان ها...

خوشــی ها از خــانواده رفته

 

محــــبت دارد کــــوچ میــکند

 

کــــــــــمرها شکــــــسته و

 

دل ها روســــپــیگری میـکنند

 

یکــــــی ماند امیــــد به خــدا

 

کـه آن هــــــــم بــــــــــــرود

 

جـــــــهنم بر ما واجب میشود

 

 

[ یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 ] [ 12:29 ] [ alireza ] [ ]

اختلال هورمونی

میگـــــــــی عاشــــــــــق شدم

 

میگـــــــــم صبــــــــــــــــــــر کن

 

میگــــــــــی دوســـــــــتش دارم

 

میــــــگم دندون رو جیــــــگر بزار

 

میگـــــــی ردم کنه داغون میشم

 

میگــــــــــم محکـــــــــمتر میشی

 

همه چی دوس داشـــــــتن نیس

 

عـــــــزیزم تو بایــــــد یاد بـــگیری 

 

فـــــــــــــــــــرق محـــــــــــــبت با 

 

"  اختلال هـــــــــــــــــورمونی" رو

 

[ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ] [ 23:56 ] [ alireza ] [ ]

خطای چشم

گـــفـــــــــتی:

 

تـو مـرد مــنی

 

بهتـــرینم تویی

 

عاشـــق ذاتتم

 

و هزار تا هوس

 

دیـــــگر...

 

و مـــــــــــــــن در تــــمام

 

این مـــــــــدت

 

خجالــــــــــــــــت کشیدم

 

بهــــت بگم که عـــزیزم

 

اینا هـــمش

 

"خـــــــطای چشـــــــم"

 

هست نه احــــساس!!

[ یکشنبه هجدهم خرداد 1393 ] [ 20:39 ] [ alireza ] [ ]

ای کاش

شـــــــــب که می شـــــود

 

شــــروع می شــود

 

ای " کــــاش " های مــن

 

[ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ] [ 0:27 ] [ alireza ] [ ]

هیچ...

یک حـــــس گَــــــــند

 

که وقتــــــی به آن میــــرسی

 

می شوی " خــــــستــــــه "

 

حســــــی به نــــام...

 

(( دیگــــــــر هیچ چیـــــــز نمیــــــــچسبد ))

[ سه شنبه ششم خرداد 1393 ] [ 20:34 ] [ alireza ] [ ]

نامرد نامردم...

حتی اگر نامرد ترین نامرد زمین هم باشم


یا اگــــر گناه کارتـــــرین مرد لات صـفت...


به دستـــــان تــــو خیـــــانت نکـــــــــــردم


جوانیـــــــــــــــــــــــــــــم را به پایت ریختم


آیا لایق یک تبـــــریک خشــــــــک و خــالی


هـــم نبودم که بگـویی: روزت مبارک.؟؟.!!!.

[ چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 ] [ 22:37 ] [ alireza ] [ ]

رابطه


رابــــــطه ایجــــــاد کـــــن


ولـــــی وارد رابطه کسی


نشــــــــــــــو


حــــــتی حـــــــــیوانات هم


با زوج هـــــــــای همدیـــگر


کــــــــــــــاری نـــــــــــــدارد


برچسب‌ها: ناموس, غیرت, ممنوع
[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:51 ] [ alireza ] [ ]

پایان


فـــــــدای چـــــشمان تـــــو


نتـــــرس


روزی میــــــرسد کــــه یــک


مـــــلافه ی ســـــــفید پایان


میدهـــــــد به خنـــــده هایم


به بغـــــــضهایم


به شیطنت هایم


و آن روز با دیدن ســنگ قبرم


گلویـــــــت خواهـــــد گرفت


مـــیدانم با همان صدای گرفته خواهی


گــــــــفت: دیــــــوانه،دلــــــم برای آن


فحش ها،مسخره بازی هات تنگ شده


پاشــــــو خواهشا...


ولی...


نترس.به همین زودی ها خواهـم رفت!برچسب‌ها: ملافه, میروم آخر
[ پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 ] [ 15:19 ] [ alireza ] [ ]

لعنت به این کلمات

با تمـــــام احســـاس برایت نوشتم


گـــــــــــریه کردم


عصـــــــبی شدم


مچــــــــــاله کردم


خــــاک بر سر این دلنــــــوشته ها


که عـــرضه ندارند حتـی احساست


را کــــــــمی جریــــــــــحه دار کنند

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 16:50 ] [ alireza ] [ ]

محکوم

بــــرای مــــن قـــــیافــــه ی آدم

 

هـــــای با شــــــخصــــــــــیت را

 

نگـــــــــــــــــــــیر

 

کـــــــــــوه غم هــــــم که باشی

 

بـــــرای من عــــــــــددی نیستی

 

اگــــــر مـــــــایلی، کفــــش هایم

 

را بپــــــوش...

 

راه هــــــــــــای مـــــــرا قــدم بزن

 

وقـــــــتی ســـــمّ غــــم در خونت

 

جــــــــاری شــــــد، آنوقــــت شاید

 

بفـــــهمی چرا "محــــــــــــــکـوم"

 

اینقــــــدر میـــــــان جمـــع میخندد

 

 

 

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ] [ 0:44 ] [ alireza ] [ ]

هدر عمر...


با ژســــت مخصــــوص خـــودت


از مـــــــــــــــــن پرســـــــیدی


که چنـــــــــد ســــــــــال دارم


در جوابــــــــــــت گــــــفتم که


اگـــــر روزهای تکـــراری زندگیم


را کنــــــــــــار بگــــــــــــــذاری


کــــودکــــــــی بیـش نیستــــم

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 13:50 ] [ alireza ] [ ]

پدر و مادر


پـــــــدر و مــــــــــــادر...


ایـــن دو فرشـــــــــته ی


وســــوســـــــه شــــده


پرســـــــتارانـــــی کــــه


فقــــــــط فکــــرشـــــان


پیـــــش جســـــم توست


روحشــــــــــان هـــــم از


روح تـــــو خبـــــر نــــدارد

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ] [ 13:56 ] [ alireza ] [ ]

حباب بغض

در کودکــــــی دعا کـــــــردم


دوچـــــرخه داشتــــه باشـم


بزرگـــــــــ کـــه شـــــــــــدم


دوچـــــــــــرخه ای را دزدیـدم


 و دعا کـــــــردم که خــــــــدا


گنــــــــــاهانم را ببخـــشــد!!!

[ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ] [ 12:26 ] [ alireza ] [ ]

جرم


اینـــــــــجا بچـــــه هارا دار میـــــزنند به جـــــــــرم


اینـــــــــکه مســــــــلـــمان بدنیــــــــــا آمده انــد..


و مـــــــا هــــــــم اینــــــــــجا برای دو رکـــــــــــعت


نمــــــــــاز شـــــــــــــــکسته جـــــــــان به عزراییل


میــــــــــدهیم...

" میانمار"

برچسب‌ها: میانمار
[ سه شنبه بیستم اسفند 1392 ] [ 22:46 ] [ alireza ] [ ]

لا اکراه فی الدین


اگر با زور کسی را مجبور کنی


میشود " ساپورت "


ولی اگر آزادش بگذاری


میشود این
"لا اکراه فی الدین"
[ جمعه شانزدهم اسفند 1392 ] [ 0:40 ] [ alireza ] [ ]

عادی ولی خاص...

عــــزیـــــزانم...


این قدر به من نـــــگویید خشن!


به من نگویید بی عاطـــــــــــفه!


من بچــــــــــه بـــــار نیامده ام...


من آهنــــــــنگرم...


در زندگیـــــــــــــــم قانون دارم...


در زندگــــــــیم دو تا زن هست...


اولــی مادرم و دیگری همسرم...


برای بقیـــــــــه فقط حرمت دارم


نه چـــــیز دیگر...


من عــــــــادی ولی خاصــــــــّم


وســــــــلام...

[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 0:7 ] [ alireza ] [ ]

حرامت باد!!!

به من نگاه کن...


آری به من!


گفت چقدر پیر شده ای...


گفتم آری...


موهایم همرنگ دندان های تیزت شده...


گفتی جبران میکنم...


گفتم کدام را؟؟؟ عمر رفته را یا


آرزو های سوخته را؟؟


جوانییم حرامت باد!!!

[ چهارشنبه هفتم اسفند 1392 ] [ 11:5 ] [ alireza ] [ ]

وای بر...

ملت من ملتی عقده ای هستند...


از بس مورد توجه قرار نگرفته اند


بیمار شده اند...


این روز ها همه خود را به موش


مردگی زده اند!!!


هر کس خود را داغونتر نشان


دهد برنده است...


وای بر...


برچسب‌ها: ملت من, مردم عقده ای
[ چهارشنبه سی ام بهمن 1392 ] [ 19:18 ] [ alireza ] [ ]

آرزو

طناب را دور گردنم انداختند...


گفتند:آرزویت چیست؟؟


گفتم دیدن عشقم!


گفتند: خسته است...


شب تا صبح برایت طناب


بافته!!!

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 ] [ 18:15 ] [ alireza ] [ ]

هوس

"هوس"


این واژه ی آشنا...


بخاطر کمی لذت ببین


چه میکنند آدمها...


این همان فرزندی است


که قرار بود از عالم ذر


به کمال یا قرب الهی برسد


اما ببین سرنوشتش را
"سوره ممتحنه آیه 12"


برچسب‌ها: هوس, جنین, لذت
[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 18:52 ] [ alireza ] [ ]

نیاز جنسی

این روزها


عجیب احساس


نیاز جنسی میکنم...


 حس نیاز به کسی از


جنس انسانیت!!!

[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 20:33 ] [ alireza ] [ ]

عشق و ازدواج

روزی از استاد خود پرســیدم  که عشــق چیست؟؟؟


گفــــــت به گنـــــــدم زار بــــرو و خــــوشـــه ای


را کــــه از هــــمه پرپشـــت تر است بـرایم بیــاور...


فقـــــط حــــق نــــداری به عــــقب برگــــــردی...


به گـــنـــــدم زار رفــــتـــم و بــــه امــــید اینــــکه


یک خوشــــه پیدا میکنم به انتهای مـــزرعه رسیدم.


دســــت خالــــی آمــــــدم پیـــــــش اســـتــــاد...


گفـــــت پــــس چه شد؟؟برایـــــش تعریف کــــردم


که چه اتفـــــاقی افتــــاده...گفــت عشق اینست...


سپـــس گفــت به جنـــگل برو و بلنـــدترین درخت را


برایـــــــــــــــــم بیاور...


رفتــــم و اولــــین درخـــــت بلند را بریــدم و آوردم...


استــــــاد با لبخنــــــدی به من گفـــــت:


این نیز ازدواج است...


برچسب‌ها: تفاوت, عشق, ازدواج
[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 11:54 ] [ alireza ] [ ]

نقاشی

 

دلـــــم نقـــاشی

 

بلــــد نیســـت...

 

اما همیشه برایـــت

 

" پــــــر " میکشد...

 


برچسب‌ها: پر, عشقم
[ شنبه دوازدهم بهمن 1392 ] [ 17:17 ] [ alireza ] [ ]

سنگسار

برای هرکه سنگــــــــ


تـــــمام گذاشـــــتم


با هــــمان سنگــــــــ


سنـــگســـــارم  کرد


برچسب‌ها: سنگسار
[ چهارشنبه نهم بهمن 1392 ] [ 22:2 ] [ alireza ] [ ]

علی

کی گفته مــــرد گریه نمیکنه؟؟؟


مگــــــه " علی " مـــرد نبود؟؟!


" علی " شاهـــــمرد مردان بود...


یک مــــرد معنای واقعی یک چاه


عمیق است...


آرام ولی پر از خروش های بی انتها...


" مــــرد "ها را درک کنیم...


" نــــر "ها را به حال خود واگذاریم...


برچسب‌ها: علی, مرد
[ سه شنبه هشتم بهمن 1392 ] [ 22:9 ] [ alireza ] [ ]