درکم کن بی انصاف

جدایی,حسرت,غم,عشق,گریه,خدا,مرگ,انتظار,.....

خودارضاِیی

قــــــــــــــبل از

ابــــــــراز علاقه

به کــــــــــسی

حتـــــــــــــــــما

"خـــــودارضـایی"

کــــــــــــــــنید.

ایـــــــــــــن کار

باعـــث میـشود

در آیـنــــــــــده

راحــــت باشید

[ شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 15:40 ] [ alireza ] [ ]

درد

با مــــــــدادم درد میــــــکشم

او بــــــــــه من درد میـکشاند

آنـــــــــــها دردم مـــــــــیدهند

شــــــــــــــبها درد میــــــخورم

و خـــــــــــدا دردم را میـــداند

این اســــــت صرف صــیغه ی

زندگی" مـــــــن "

[ پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 22:57 ] [ alireza ] [ ]

ای روزگار...

عمـــــــر پــــــدرانمان گـــــذشت

در راهـــــــــی که تـــــو و مــــن

آیـــفون به دســــــــت سِـــلفی

از خــــــــــــــــود بگـــــــــــــیریم

و عمــــــــــر مــــــادرم که یا در

آشـــــــــــپزخانه بـــــــــود یا بر

بالیــــن مادرش با گـــونه های

♥خیـــــــــــــس♥

"نتـــــــــــــرس"

ایــــــن منو تو هــــمان والدین

فـــــردا هســــتیم

بــــکوش کـه تا آن روز چـــــند

صـــباحی باقـــــــــــی نمــــانده

[ یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 23:30 ] [ alireza ] [ ]

ازدواج...

با دخــتــری ازدواج میـــکنی کـــه

نـــمیدانی گذشـــته اش چــیست

و دخــــتری را تــــــــــــرک میکنی

که گـــــــذشته ات را با او بـــودی

کدامــــــــــین عــقل است که این

را قبـــــــــــول میـــــــــــکند؟؟؟!!

پس...

اگر با مــعشوقه ات ازدواج نکردی

یقیـن بدان تو با معشوقه مرد دیگر

ازدواج کــــــــردی...

[ شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 17:8 ] [ alireza ] [ ]

عزیزم!

عــــزیــــزم

ایــــــنیــــــکه تو میــــــــــکنی

اســـــــــمـش : زنــــــــدگیـــه

امـــــا اونی که ما میــــــــکنیم

تــــــــــلـاش واســـــه نمــردنه

شـــــــاید من بتـونم زندگی کنم

اما تــــو نمیــــتونی تــلاش کنی

پس  "فـــــــعلا"

[ جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳ ] [ 14:27 ] [ alireza ] [ ]

جوان

از یــــک جــــــوان کــــه

 

انـــــگیـــزه اش رفتـــــه

 

امیــــــــدش پـــــــــــوچ

 

دســـــــتانش خـــــالی

 

روحـــــــــــش زخــــمی

 

آرزوهـــــــــایش بر بـــاد

 

شــــــده...

 

انتظـــار شـکوفا شـدن

 

نـــــــــــــداشته بــــاش

 

همینــــــکه کنار خیـابان

 

نـــــــمیرد کافـــــــیست

[ سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ ] [ 23:24 ] [ alireza ] [ ]

روسپیگری انسان ها...

خوشــی ها از خــانواده رفته

 

محــــبت دارد کــــوچ میــکند

 

کــــــــــمرها شکــــــسته و

 

دل ها روســــپــیگری میـکنند

 

یکــــــی ماند امیــــد به خــدا

 

کـه آن هــــــــم بــــــــــــرود

 

جـــــــهنم بر ما واجب میشود

 

 

[ یکشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۳ ] [ 12:29 ] [ alireza ] [ ]

اختلال هورمونی

میگـــــــــی عاشــــــــــق شدم

 

میگـــــــــم صبــــــــــــــــــــر کن

 

میگــــــــــی دوســـــــــتش دارم

 

میــــــگم دندون رو جیــــــگر بزار

 

میگـــــــی ردم کنه داغون میشم

 

میگــــــــــم محکـــــــــمتر میشی

 

همه چی دوس داشـــــــتن نیس

 

عـــــــزیزم تو بایــــــد یاد بـــگیری 

 

فـــــــــــــــــــرق محـــــــــــــبت با 

 

"  اختلال هـــــــــــــــــورمونی" رو

 

[ شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 23:56 ] [ alireza ] [ ]

خطای چشم

گـــفـــــــــتی:

 

تـو مـرد مــنی

 

بهتـــرینم تویی

 

عاشـــق ذاتتم

 

و هزار تا هوس

 

دیـــــگر...

 

و مـــــــــــــــن در تــــمام

 

این مـــــــــدت

 

خجالــــــــــــــــت کشیدم

 

بهــــت بگم که عـــزیزم

 

اینا هـــمش

 

"خـــــــطای چشـــــــم"

 

هست نه احــــساس!!

[ یکشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 20:39 ] [ alireza ] [ ]

ای کاش

شـــــــــب که می شـــــود

 

شــــروع می شــود

 

ای " کــــاش " های مــن

 

[ دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 0:27 ] [ alireza ] [ ]

هیچ...

یک حـــــس گَــــــــند

 

که وقتــــــی به آن میــــرسی

 

می شوی " خــــــستــــــه "

 

حســــــی به نــــام...

 

(( دیگــــــــر هیچ چیـــــــز نمیــــــــچسبد ))

[ سه شنبه ششم خرداد ۱۳۹۳ ] [ 20:34 ] [ alireza ] [ ]

وای بر...

ملت من ملتی عقده ای هستند...


از بس مورد توجه قرار نگرفته اند


بیمار شده اند...


این روز ها همه خود را به موش


مردگی زده اند!!!


هر کس خود را داغونتر نشان


دهد برنده است...


وای بر...


برچسب‌ها: ملت من, مردم عقده ای
[ چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ ] [ 19:18 ] [ alireza ] [ ]

آرزو

طناب را دور گردنم انداختند...


گفتند:آرزویت چیست؟؟


گفتم دیدن عشقم!


گفتند: خسته است...


شب تا صبح برایت طناب


بافته!!!

[ سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:15 ] [ alireza ] [ ]

هوس

"هوس"


این واژه ی آشنا...


بخاطر کمی لذت ببین


چه میکنند آدمها...


این همان فرزندی است


که قرار بود از عالم ذر


به کمال یا قرب الهی برسد


اما ببین سرنوشتش را
"سوره ممتحنه آیه 12"


برچسب‌ها: هوس, جنین, لذت
[ پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 18:52 ] [ alireza ] [ ]

نیاز جنسی

این روزها


عجیب احساس


نیاز جنسی میکنم...


 حس نیاز به کسی از


جنس انسانیت!!!

[ سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 20:33 ] [ alireza ] [ ]

عشق و ازدواج

روزی از استاد خود پرســیدم  که عشــق چیست؟؟؟


گفــــــت به گنـــــــدم زار بــــرو و خــــوشـــه ای


را کــــه از هــــمه پرپشـــت تر است بـرایم بیــاور...


فقـــــط حــــق نــــداری به عــــقب برگــــــردی...


به گـــنـــــدم زار رفــــتـــم و بــــه امــــید اینــــکه


یک خوشــــه پیدا میکنم به انتهای مـــزرعه رسیدم.


دســــت خالــــی آمــــــدم پیـــــــش اســـتــــاد...


گفـــــت پــــس چه شد؟؟برایـــــش تعریف کــــردم


که چه اتفـــــاقی افتــــاده...گفــت عشق اینست...


سپـــس گفــت به جنـــگل برو و بلنـــدترین درخت را


برایـــــــــــــــــم بیاور...


رفتــــم و اولــــین درخـــــت بلند را بریــدم و آوردم...


استــــــاد با لبخنــــــدی به من گفـــــت:


این نیز ازدواج است...


برچسب‌ها: تفاوت, عشق, ازدواج
[ سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 11:54 ] [ alireza ] [ ]

نقاشی


دلـــــم نقـــاشی


بلــــد نیســـت...


اما همیشه برایـــت


" پــــــر " میکشد...برچسب‌ها: پر, عشقم
[ شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 17:17 ] [ alireza ] [ ]

سنگسار

برای هرکه سنگــــــــ


تـــــمام گذاشـــــتم


با هــــمان سنگــــــــ


سنـــگســـــارم  کرد


برچسب‌ها: سنگسار
[ چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:2 ] [ alireza ] [ ]

علی

کی گفته مــــرد گریه نمیکنه؟؟؟


مگــــــه " علی " مـــرد نبود؟؟!


" علی " شاهـــــمرد مردان بود...


یک مــــرد معنای واقعی یک چاه


عمیق است...


آرام ولی پر از خروش های بی انتها...


" مــــرد "ها را درک کنیم...


" نــــر "ها را به حال خود واگذاریم...


برچسب‌ها: علی, مرد
[ سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:9 ] [ alireza ] [ ]

خدای غریب...

یه وقت حرفی از خدا واسه بچت نزنی ها...


اونوقت هدایت میشه و از کلاس میوفته...


اونوقت دیگه تو چشم نیست...


کل مونث ها واسه مذکر ها


فقط یه معنی دارن...


اونم " لذت "


یه روز میفهمی حرفمو


مخاطب خاص: مادر این بچه


[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:43 ] [ alireza ] [ ]

چند کلمه درد و دل

چند روز پیش توی شهرمون یک جایزه ی ادبی گذاشته بودن که منم شرکت کردم.داستان کوتاه رو هم واسه دانلود گذاشتم.امیدوارم خوشتون بیاد.

download[ دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:53 ] [ alireza ] [ ]

متاسفم

مَردُمـــــــــ من


مَردُمی هستند


که منتظرند


سر یکی از عزیزانشان


به سنگــــــ بخورد


و به او بگویند:


"بهت نگفته بودم ایجوری میشه؟؟"


و از این جمله


لذت ببرند...

[ یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 18:20 ] [ alireza ] [ ]

ناموس

شبـــــــ


داخل خودرو


دختر به پسر


نفســـــــ


مصنوعی میدهد...


و پسر به دختر


ماساژ قلبیــــــ


چه واژه ی غریبی


شده :


ناموســــــ


برچسب‌ها: ناموس, هوس
[ چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ ] [ 19:1 ] [ alireza ] [ ]

فاجعهـــــ

من قطارمـــــــ


تو ریـــــــــــــل


تا ابد زندانیه تواَمـــــــ


جدایی مــــن از تو


 مساوی استـــــــ با


فاجعهـــــ


برچسب‌ها: جدایی ناپذیر, عاشق
[ پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ 17:25 ] [ alireza ] [ ]

دروغ

عاشـــقانه هاِیــــت برایم مثل


کاغذی اســــت که مغازه سر کوچمون


به شیشه زده که نوشته:


 " پنیـــــر تازه رسیـــــــــد "

[ چهارشنبه چهارم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:30 ] [ alireza ] [ ]